ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

 

Naam: Met Passie RT en coaching
Adres: Veenslagen 41
Postcode/plaats: 3825 RT Amersfoort
Telefoon/mobiel: +31(0)6 51122939
E-mailadres: info@rtmetpassie.nl

Hierna te noemen “de RT Praktijk”

In aanmerking nemende:
Dat de remedial teaching praktijk zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), ten doel stelt remedial hulp te bieden aan jeugdigen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht en aan volwassenen die hieraan om enigerlei redenen, waaronder medisch of agogische indicatie, behoefte hebben, zulks in de ruimste zin van het woord. Dat de RT Praktijk de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan zijn/haar medewerking te verlenen en de cliënt op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode.

 

Doel vastlegging gegevens

Toets- en of testgegevens van leerling komen van scholen en/of externe onderzoeksbureaus (cito/entreetoetsen, intelligentieonderzoeken, observaties) en worden in ons beveiligde digitale systeem opgeslagen. Alleen de directie en de behandelende remedial teacher kan bij deze gegevens.

Deze toets/test gegevens van de leerling dienen als doel om het behandelplan voor de leerling vorm te geven en te schrijven en het behandeldoel voor de remedial teaching periode te bepalen.  Voor afname testen en toetsen zijn geboortedata van leerlingen noodzakelijke om deze toetsen/testen te kunnen interpreteren.

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt de directie digitaal relevante informatie van de leerling van de ouders. Tijdens het intakegesprek met ouders wordt  aanvullende informatie over de leerling genoteerd. De directie neemt de intake gesprekken af en alleen zij en de behandelende RT-er kan bij deze gegevens. De gegevens worden digitaal opgeslagen in een beveiligd digitaal systeem. Daarnaast worden de gegevens schriftelijk bewaard in een afgesloten archiefkast, waar alleen de directie bij kan.

De cliënt verklaart hierbij toestemming te verlenen voor de verwerking en het bewaren van de persoonsgegevens van de leerling en met toestemming van de ouders kunnen deze gegevens met de betrokken professionals rondom de leerling gedeeld worden. 

Alle gegevens van de cliënt worden tot drie jaar na begeleiding bewaard in de analoge en/of digitale administratie van Met Passie RT en coaching.

Toets- en/of testgegevens die Met Passie RT en coaching afneemt bij de leerling worden bewaard in het beveiligde digitale CRM systeem. Deze gegevens worden eerst met de cliënt gedeeld. Het is de cliënt toegestaan feedback over de bewoordingen in de rapportage te geven om indien nodig na onderling overleg geschreven details anders te formuleren ten behoeve van de leerling. Testgegevens kunnen nooit aangepast worden.

Na mondelinge of schriftelijke toestemming van de cliënt worden de gegevens gedeeld met de overige professionals rondom de leerling. In de meeste gevallen zijn dit de scholen. De remedial teacher legt verantwoording van haar handelen af middels het handelingsplan.
Ook hierbij geldt dat de cliënt in eerste instantie het handelingsplan ontvangt en na mondelinge of schriftelijke toestemming van de ouders zal dit behandelplan ook met overige professionals gedeeld worden.

De behandelsessies worden vastgelegd in een schriftelijk logboek.

Na ongeveer 10-12 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats. Het HP zal worden geëvalueerd en de doelen worden bijgesteld. Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats met de ouders en eventueel de leerling. Dit eindverslag wordt opgeslagen in het CRM systeem en wordt gedeeld met de cliënt en met toestemming van de ouders met alle professionals rondom de leerling.